ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

23:31

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW
USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO
PAŃSTWA (Dz. U. poz. 583)

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy.Świadczenie jest formą wsparcia w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. / Одноразова допомога у розмірі 300 злотих для громадянина України є своєрідною надбавкою для біженців з України. Сума 300 злотих є формою підтримки на початковому періоді перебування громадян України в Польщі.

Kto może otrzymać zasiłek 300 zł? Jednorazowe świadczenie 300 zł  może otrzymać obywatel Ukrainy, którego: / Одноразова допомога у розмірі 300 злотих може бути призначена громадянину України, який:

1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy

2. został wpisany do rejestru PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 r.

Jednorazowe świadczenie 300 zł przypada na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

1. перебування на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 пункт 1 спеціальний акт

2. внесено до реєстру PESEL. На практиці одноразова грошова допомога буде призначатися особам, які в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року.

Одноразова допомога у розмірі 300 злотих на особу. Їх отримає кожен громадянин України, який відповідає вимогам спецзакону.

Gdzie zgłosić się po świadczenie? Куди звертатися за пільгою / куди звертатися?

Wniosek należy złożyć w: Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny.

Oświadczenie dla cudzoziemca_UA

Oświadczenie dla cudzoziemca_UA_pdf

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA_PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

➢ PRACA SOCJALNA

➢ POMOC HUMANITARNA

➢ POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – przyznawany doraźnie, na czas nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)

➢ POSIŁEK, PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE LUB ZASIŁEK CELOWY NA ŻYWNOŚĆ – w przypadku, gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art. 39 albo art. 48b ust. 2 lub 4)

➢ ZASIŁEK OKRESOWY, CELOWY

➢ PORADNICTWO

➢ INTERWENCJA KRYZYSOWA

Wniosek należy złożyć w: Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny.

Skład i dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Obywatel Ukrainy ubiegający się o pomoc składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. W postępowaniu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRYCH CZŁONKOWIE RODZINY POWRÓCILI NA TERYTORIUM UKRAINY:

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne. Pomoc przysługuje przebywającym legalnie na terytorium Polski obywatelom Ukrainy (a którzy nie są uprawnieni do świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 5 i 5a ustawy o pomocy społecznej oraz art. 29 specustawy), których członkowie rodziny powrócili na terytorium Ukrainy. Wniosek należy złożyć w: Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, z pewnymi zmianami. Obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Do składu rodziny obywatela Ukrainy nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy. W postępowaniu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA:

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium RP przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki. Pomoc zapewnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA:

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatel Ukrainy może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny w celu otrzymania skierowania – załącznik nr 5 do Wytycznych IZ-1 po odbiór żywności do jednej z organizacji partnerskich prowadzących dystrybucję żywności w ramach Podprogramu 2021 PO PŻ. Są to organizacje pozarządowe sieci: Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża lub Kościoła Starokatolickiego lub też OPS, które pełnią funkcję lokalnej organizacji partnerskiej i prowadzą wydawanie żywności bezpośrednio osobom potrzebującym. Pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków przyznaje się, na podstawie złożenia przez osobę potrzebującą oświadczenia o wysokości dochodu, na podstawie którego ośrodek pomocy społecznej wydaje skierowanie – załącznik nr 5 do Wytycznych IZ2 – do konkretnego punktu wydawania żywności danej organizacji partnerskiej, do której należy się zgłosić w celu otrzymania wsparcia. Pomoc żywnością można otrzymać również bezpośrednio w siedzibie organizacji partnerskiej na podstawie wypełnionego załącznika nr 6 do Wytycznych IZ , złożonego w siedzibie tej organizacji.

Zamknij
x