ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

23:46

Zasiłek szkolny

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Krasne 31 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych.
Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej niż 620 zł).
Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne nie bierze się pod uwagę.

Wymagane dokumenty:
• Dokument potwierdzający zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia (np. odpis aktu zgonu; zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek; zaświadczenie wystawione przez policje – kradzież lub straż pożarną – pożar).
• W przypadku, gdy wskazywane zdarzenie dotyczy zgonu, niezbędnym jest potwierdzenie aktywności zawodowej osoby zmarłej (praca zawodowa, renta itp.)

Zamknij
x