ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

DODATEK OSŁONOWY – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W 2022 ROKU

 

Informujemy, iż dnia 3 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 1). Jest to nowe świadczenie, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 111, z późn. zm.).

 • nie przekracza kwoty 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,

 • nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Dodatek osłonowy będzie wynosił rocznie:

 • 400 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 • 600 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,

 • 850 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,

 • 1150 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób,

a w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa  w art. 27a  ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r.
o wspieraniu  termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.
z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), 
będzie wynosił rocznie:

 • 500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 • 750 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,

 • 1062,50 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,

 • 1437,50 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązywać będzie tzw. „zasada złotówka
za złotówkę” polegająca na przyznaniu prawa do dodatku w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Jeżeli kwota dodatku osłonowego ustalona z uwzględnieniem w/w zasady jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wypłata dodatku będzie realizowana w dwóch wariantach:

 • jeśli wniosek zostanie złożony do dnia 31 stycznia 2022 r. – dodatek będzie wypłacony w dwóch ratach: pierwsza rata do dnia 31 marca, a druga do dnia 2 grudnia 2022r.

 • jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Zamknij
x