ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

05:22

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ops Gminy Rejowiec Fabryczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ops Gminy Rejowiec Fabryczny.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu
 • Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem
 • Brak odpowiedniej kolejności focusu
 • Brak audiodeskrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • kontakt w sprawie dostępności cyfrowej i adres instytucji: OPS Gminy Rejowiec Fabryczny,
  Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny;
 • E-mail: ops@gminarejowiecfabr.pl;
 • Telefon: 82 566 31 44;

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • kolory posiadają odpowiedni kontrast
 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • wyświetlanie w negatywie,
 • zmiana szerokości i wysokości czcionki.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny mieści się pod adresem: Krasne 31,
22 – 170 Rejowiec Fabryczny.
Dojście do budynku jest równe, bez nachylenia. Główne wejście znajduje się w ścianie frontowej budynku, jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm). W budynku nie ma windy co uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek.
Klatka schodowa prowadząca na piętro posiada schody, wyposażone są w poręcz.
Korytarze na piętrze są szerokie umożliwiające wyminięcie się dwóch osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami.
Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem znajduje się parking, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skargi i odwołania

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Zamknij
x