ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

04:28

Stypendia szkolne

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Krasne 31.
Termin składania wniosków od 1 września do 15 września danego roku szkolnego; a w przypadku:
• uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
• słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:
• rodzic ucznia, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
• bezrobocie;
• niepełnosprawność;
• ciężka lub długotrwała choroba;
• wielodzietność;
• brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
• alkoholizm lub narkomania;
• a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych;
• uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny;
• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj: 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Wymagane dokumenty:

w przypadku zatrudnienia:
• zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
• zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

w przypadku utraty dochodu:
• dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

w przypadku osoby bezrobotnej:
• decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium albo oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
• oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych; świadczenia szkoleniowego, stypendium itp.;

w przypadku osoby wykonującej prace dorywcze:
• oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
w przypadku otrzymywania alimentów:
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
w przypadku niealimentacji:
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
– na zasadach ogólnych:
• oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
– opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):
• zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

w przypadku pobierania renty/emerytury:
• odcinek renty/emerytury lub decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
• zaświadczenie, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz podatkowy;
• dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

w przypadku korzystania ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej:
• zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z OPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie itp.)
oraz
• zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.
Ponadto należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej.
W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wyżej wymienionym, pracownik Ośrodka może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

Zamknij
x