ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

Ogłoszenie o konkursie 2021

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT –
PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021–2025, edycja w 2021r.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) w zw. z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz zgodnie z ustanowionym programem wieloletnim „Senior+” na lata 2021–2025, stanowiącym załącznik do uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10), zwanym dalej „programem”, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, zaprasza:
– jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, edycja w 2021 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

I. Opis rodzaju zadań
Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:
1) Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego)
i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.
Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku. W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej.
W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.
2) Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w 2021 r. wynosi 60 mln zł
Wysokość środków planowana na:
1) utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 10 mln zł;
2) utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 10 mln zł;
3) zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wynosi 37 mln zł;
4) obsługę techniczną programu wynosi 3 mln zł.
W przypadku mniejszego zainteresowania lub przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wskazana powyżej na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” lub zapewnienie funkcjonowania ośrodków środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie utworzenia Klubów „Senior+”.
W przypadku gdy w ramach niniejszego konkursu nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację zadań w 2021 r., Minister może ogłosić dodatkowy nabór ofert w ramach konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.
2. W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku) 2 oferty, w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.
3. W ramach jednej oferty w ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego nie może wnioskować:
1) o więcej niż 400 tys. zł na utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”;
2) o więcej niż 200 tys. zł na utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+”.
4. W ramach modułu 2 nie można występować o zapewnienie funkcjonowania ośrodków, które mają zostać dopiero utworzone i/lub wyposażone w ramach konkursu w edycji 2021.
5. Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2), są jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły Dzienne Domy „Senior-WIGOR” na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2016 oraz Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2017–2020, w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.
6. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20% wartości dla zadań realizowanych
w ramach modułu 1 oraz minimum 50% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2).
7. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania utworzonego w ramach programu Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+”, przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach programu (otrzymywania środków z programu).
8. Ze środków programu pokrywane będą tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania.
9. Dotacją na realizację zadań nie są objęte w szczególności:
1) wydatki związane z budową nowych obiektów przeznaczonych na ośrodki wsparcia oraz zakupem nieruchomości:;
2) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) (zgodnie z oświadczeniem o kwalifikowalności VAT);
3) leasing;
4) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
6) koszty kar i grzywien;
7) koszty procesów sądowych;
8) koszty transportu, o których mowa w rozdziale IV.1 pkt 9 programu;
9) nagrody, premie (które nie są stałym składnikiem wynagrodzenia) i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
10) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
11) zakup napojów alkoholowych;
12) abonament radiowo-telewizyjny, podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego;
13) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych;
14) amortyzacja.
10. Koszty ponoszone w związku z zadaniem realizowanym w ramach programu są kwalifikowalne, jeżeli są:
1) niezbędne dla realizacji zadania;
2) racjonalne i efektywne;
3) faktycznie poniesione w okresie kwalifikowania wydatków wskazanym w części VII niniejszego ogłoszenia (nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.);
4) prawidłowo udokumentowane;
5) przewidziane w kosztorysie oferty;
6) zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
11. Ze środków programu pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania. W ramach programu niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych. Za kwalifikowalność kosztów na każdym etapie odpowiada Oferent (jednostka samorządu terytorialnego).
12. W przypadku rezygnacji lub zwrotu środków przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie, Minister może przyznać lub zwiększyć przyznane w ramach modułu 1 środki innym podmiotom, które złożyły formalnie pozytywnie ocenione oferty, nie więcej niż do poziomu wnioskowanego dofinansowania. Wojewoda jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Ministra o rezygnacji lub zwrocie środków przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie.
13. Szczegółowy sposób realizacji programu, sposób wyboru ofert, warunki otrzymania
i wykorzystania dotacji oraz minimalne standardy kadrowe i lokalowe ośrodków określa program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025, który stanowi integralną cześć ogłoszenia (załącznik nr 1).

IV. Zasady i terminy dotyczące składania ofert
1. Termin składania ofert – od dnia 26 lutego 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r.
2. Składanie ofert w generatorze ofert:
W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.
Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.
Oferent ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie. Po tymczasowym zapisaniu wprowadzonych danych użytkownik otrzyma unikalne hasło pozwalające na kontynuację wypełniania oferty, które należy zapisać i zachować, gdyż będzie ono również niezbędne na etapach przygotowania umowy o realizację zadania publicznego oraz sprawozdania końcowego.
Oferent ma możliwość wydruku oferty zapisanej w wersji roboczej.
Po uzupełnieniu formularza oferty, jej weryfikacji oraz wysłaniu przez Oferenta (za pomocą przycisku „złóż ofertę”) system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach
z Urzędem Wojewódzkim.
Aby dokończyć proces składania oferty:
1) należy – za pomocą przycisku „złóż ofertę” – złożyć ofertę w generatorze ofert;
2) należy zapisać złożoną ofertę w formacie PDF i ją wydrukować;
3) oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby;
4) należy ją złożyć do właściwego urzędu wojewódzkiego.
Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i –kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wykaz adresów Urzędów Wojewódzkich stanowi załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia.
3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.
4. Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
5. Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu terytorialnego oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
7. Wymagana dokumentacja (do złożenia oferty w wersji elektronicznej wymagane jest załączenie skanów dokumentów):
1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (wydrukowany z GO), podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę;
2) uchwała odpowiednio rady gminy/rady powiatu/sejmiku województwa o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+” albo uchwała rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu „Klubu Senior+” (obowiązuje w przypadku ofert składanych w module 2);
3) w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1), należy dołączyć do oferty program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
(Dz. U. poz. 1579);
4) w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (w module 1), należy dołączyć do oferty rzut budynku z oznaczeniem pomieszczeń i metrażu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
5) wojewoda może ogłosić na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu, wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący w przypadku ofert składanych w danym województwie w module 1) oraz konieczność załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym;
6) oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 5 do ogłoszenia);
7) umowa o partnerstwie, w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 7 do ogłoszenia).
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
9. W przypadku stwierdzenia w ofercie błędów formalnych wojewoda informuje oferenta o błędach i wzywa do poprawienia oferty w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty, przy czym:
1) określenie jednakowego dla wszystkich oferentów trybu dokonywania poprawek i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających poprawkom i wyjaśnieniom, leży we właściwości wojewody;
2) w przypadku stwierdzenia przez wojewodę błędów w poprawionej ofercie wojewoda nie wzywa ponownie oferenta do poprawienia oferty. Wojewoda informuje oferenta o błędach w ofercie oraz przekazuje oferentowi informację o przyczynie odrzucenia oferty, przed zamieszczeniem wykazu ofert odrzuconych na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego;
3) wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych wojewoda zamieszcza na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego z informacją o przyczynie odrzucenia oferty, w dniu przekazania do urzędu obsługującego Ministra, listy ofert zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego.

V. Kryteria wyboru ofert
1. Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wymagane kryteria formalne.
2. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny formalnej i kryteriów oceny merytorycznej są dostępne w treści programu oraz niniejszego ogłoszenia.
3. Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
1) w przypadku modułu 1 – zestawienia ofert zakwalifikowanych do programu (zawierające: rodzaj ośrodka będącego przedmiotem oferty: informację czy jest to Klub „Senior+”, czy Dzienny Dom „Senior+”, liczbę obejmowanych gmin lub powiatów, planowaną liczbę miejsc w Dziennych Domach „Senior+” i Klubach „Senior+”, przyznaną ocenę),
2) w przypadku modułu 2 – listy ofert zakwalifikowanych do programu (zawierające: liczbę obejmowanych gmin lub powiatów, liczbę miejsc w Dziennych Domach „Senior+” i Klubach „Senior+”, przyznaną ocenę oraz zbiorcze zapotrzebowanie z danego województwa)
– nie później niż do dnia 16 kwietnia 2021 r.
4. Ramowe wzory kart oceny formalnej i merytorycznej stanowią załączniki nr 8 i 9 do ogłoszenia.

VI. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty
1. Departament Polityki Senioralnej przedkłada Ministrowi rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji.
2. W przypadku modułu 1 Minister dokonuje wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez Wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji. W przypadku gdy w ramach modułu 1 kwota zapotrzebowania na dotację w ofertach zakwalifikowanych przez Wojewodów przekroczy kwotę dostępnego limitu dotacji lub dostępnych środków, Minister może dokonać rozstrzygnięcia:
1) o przyznaniu dotacji w ramach dostępnych środków najwyżej ocenionym merytorycznie ofertom lub
2) o przyznaniu dotacji w ramach dostępnych środków najwyżej ocenionym merytorycznie ofertom przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu kwoty przyznanej dotacji
– uwzględniając racjonalne rozłożenie środków na Województwa.
3. W celu racjonalnego rozłożenia regionalnego środków indywidualnie dla każdego województwa analizie zostaną poddane oferty w szczególności pod względem wybranych, następujących zmiennych:
1) funkcjonowanie ośrodka utworzonego w ramach programu „Senior+” w ubiegłych latach w tej samej gminie/ mieście/ powiecie;
2) planowane utworzenie ośrodka „Senior+” w gminie/ powiecie;
3) liczba funkcjonujących ośrodków dziennego pobytu dla osób starszych w tej samej gminie/ mieście/ powiecie;
4) realizacja projektów aktywizujących osoby starsze w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, edycja 2020 w tej samej gminie/ mieście/ powiecie;
5) sytuacja demograficzna jednostki samorządu terytorialnego (odsetek osób starszych w wieku 60+ w populacji).
4. W przypadku modułu 2 Minister dokonuje wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez Wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji. W przypadku gdy kwota zapotrzebowania na dotację w ofertach zakwalifikowanych przez Wojewodów przekroczy kwotę dostępnego limitu dotacji lub dostępnych środków, Minister dokonuje proporcjonalnego zmniejszenia kwoty dotacji dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, udzielając dofinansowania wszystkim ocenionym pozytywnie przez Wojewodów ofertom samorządów złożonych w ramach modułu 2.
5. W przypadku równej liczby punktów dla ofert znajdujących się na pozycji granicznej o przyznaniu dotacji decyduje Minister, uwzględniając liczbę ośrodków „Senior+” funkcjonujących w danym województwie.
6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom: http://www.senior.gov.pl/;
2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
– nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.
7. Odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej, a także nieprzyznanie dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym.
8. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania publicznego reguluje umowa zawarta pomiędzy Wojewodą a oferentem.

VII. Termin oraz warunki realizacji zadania
1. W otwartym konkursie ofert w ramach programu w edycji 2021 dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. projekty realizowane wyłącznie w 2021 r. Zatem nieprzekraczalny termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2021 r.
2. W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1 konkursu okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia ogłoszenia wyników konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez Ministra.
3. W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., a wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (data poniesienia wydatku).
4. Określone powyżej terminy wyznaczają możliwy termin realizacji zadania publicznego oraz termin ponoszenia wydatków. We wskazanych terminach oferent zobowiązany jest wykorzystać środki dotacji (dokonać zapłaty).
5. Niezachowanie minimalnego standardu lokalowego i kadrowego ośrodka, określonego w programie, może skutkować niekwalifikowalnością części dotacji, przeznaczonej na zapewnienie funkcjonowania danego ośrodka, za okres niezachowania wskazanego standardu. Dotacja podlega w takiej sytuacji zwrotowi jako pobrana w nadmiernej wysokości.
6. W okresie zawieszenia działalności lub czasowego zamknięcia ośrodków wsparcia, spowodowanego skutkami COVID-19, których funkcjonowanie jest finansowane w ramach modułu 2 programu wieloletniego Senior+ na lata 2021–2025, edycja 2021, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje dotacja na pokrycie bieżących kosztów ich prowadzenia.
7. W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu oferent zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 50% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w danym ośrodku, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany, który podlega zwrotowi jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przy wyliczeniu frekwencji uwzględnia się liczbę osób objętych usługami ośrodka wsparcia lub alternatywnymi sposobami realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą Dziennego Domu „Senior+”, czy Klubu „Senior+”.
8. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do utrzymania trwałości zadania poprzez zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach programu. Środki przyznanej dotacji mogą zostać uznane za niekwalifikowalne i podlegać zwrotowi, jako pobrane w nadmiernej wysokości, proporcjonalnie do okresu niezapewnienia funkcjonowania ośrodka wsparcia we wskazanym zakresie, przy zachowaniu minimalnych standardów kadrowych i lokalowych określonych w programie.
9. Okres zamknięcia lub zawieszenia działalności Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”, wywołany skutkami COVID-19, wlicza się do okresu utrzymania trwałości realizacji zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, o którym mowa w pkt 8.
10. Jednostki samorządu terytorialnego są również zobowiązane do przestrzegania wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, które zostały określone w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydanych do niej na podstawie art. 35d przepisów wykonawczych.
11. Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 35d ustawy wymienionej w pkt 10, mają zastosowanie „Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, opublikowane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/premier/promocja.

VIII. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków
1. Oferent realizując zadanie publiczne powinien dokonywać wydatków zgodnie z umową o realizację zadania publicznego (załącznik nr 6 do ogłoszenia) i ofertą stanowiącą załącznik do umowy.
2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kosztorysie, w wielkościach i na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie.
3. W programie funkcjonują następujące kategorie kosztów:
1) koszty utworzenia (w module 1);
2) koszty wyposażenia (w module 1);
3) koszty funkcjonowania ośrodka, tj. koszty realizacji działań i koszty administracyjne (w module 2).
4. Dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi przewidywanymi kategoriami kosztów, pokrywanymi z dotacji i ujętymi w ofercie, do 10% wartości przewidywanych kosztów całkowitych danej kategorii kosztów.
5. Oferent ma obowiązek uprzedniego informowania Wojewody o przesunięciach pomiędzy kategoriami kosztów, a także ich pisemnego uzasadnienia.
6. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zapreliminowanymi pozycjami, skutkujące zmniejszeniem kosztów poszczególnych pozycji, oraz w zakresie koszów całkowitych zadania są dopuszczalne, o ile nie naruszają innych postanowień umowy o realizację zadania publicznego.
7. Zmiany w ofercie, polegające na wprowadzeniu nowej pozycji wydatków, czy też przesunięcia kosztów pomiędzy pozycjami wydatków w danej kategorii kosztów powyżej limitu wskazanego w pkt 4, wymagają sporządzenia aneksu do umowy o realizację zadania publicznego.
8. Przekroczenie limitów, o których mowa w pkt 4, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

IX. Postanowienia końcowe
1. Załączniki do ogłoszenia stanowiące ramowe wzory: umowy o realizację zadania publicznego (załącznik nr 6), umowy o partnerstwo (załącznik nr 7), sprawozdania z wykonania zadania publicznego (załączniki nr 10 i 11) oraz formularz programu inwestycji dla modułu 1 (załącznik nr 4) mają charakter pomocniczy i mogą podlegać modyfikacji przez Wojewodów, którzy zobowiązani są do zamieszczenia ostatecznych wzorów na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich, nie później niż do dnia 2 marca 2021 r. Modyfikacje nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, postanowień programu i ogłoszenia.
2. Oferent, składając ofertę w niniejszym konkursie, oświadcza, że zapoznał się z warunkami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, stanowiącego załącznik do uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1).
3. Przetwarzanie danych osobowych w projektach realizowanych w ramach programu powinno odbywać się zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
4. Administratorem danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych
w realizację projektu jest Oferent. Oferent obowiązanych jest w szczególności do:
1) posiadania zgody beneficjentów na przetwarzanie ich danych osobowych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu
i kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ewaluacji;
2) przekazania beneficjentom informacji wskazanych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , a w szczególności w zakresie udostępniania ich danych Ministerstwu w celu przeprowadzania czynności monitoringowych, sprawozdawczych czy kontrolnych;
3) zawierania umów powierzenia przetwarzania danych – o ile ma to zastosowanie
w danym projekcie.

Szczegółowe informacje o zasadach programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 13 do ogłoszenia. Przed upływem terminu składania ofert Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących programu w każdy pn., śr., pt., w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 461 18 47.

Zamknij
x