ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

00:40

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Gmina Rejowiec Fabryczny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2024 – 2028.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W 2024r. wysokość dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 63 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Rejowiec Fabryczny to 15 750 zł. Łączny koszt programu w 2024r. wynosi 78 750 zł.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu:

I. „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu II. „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe w wysokości 200%, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie –1 200,00 zł

  • dla osoby samotnie gospodarującej –1 552,00 zł

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Edycja 2024

Zamknij
x