ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

04:49

Komunikat !!!! Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną z jednego z następujących źródeł:

 • pompa ciepła,

 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny

Powyższe źródło winno być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1 000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w roku 2021 wyniosło więcej niż 5 MWh wówczas dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Wówczas do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w2021 r. przekraczające 5 MWh.

Ważne! Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany  we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, organ przyjmujący wniosek, informuje  go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym zamieszkującym pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
 • gospodarstwom domowym, które nie korzystały i nie korzystają z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwo stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej
  niż 996,60 zł brutto za tonę. 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego można pobrać ze strony internatowej OPS Gminy Rejowiec Fabryczny natomiast, wersja papierowa jest dostępna w siedzibie OPS Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny. Dodatek elektryczny wniosek – OPS Gminy Rejowiec Fabryczny (opsrejowiec.pl)

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego?

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;
 • osobiście w siedzibie OPS Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny w godzinach od 730 do 1500.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Zamknij
x