ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

00:35

Informacja!!!!! DODATEK OSŁONOWY

W dniu 18 stycznia 2024r. w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska został opublikowany wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wniosek: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/59, właściwy wniosek będzie dostępny w siedzibie OPS Gminy Rejowiec Fabryczny od dnia 29 stycznia 2024r. oraz na stronie internetowej: https://www.opsrejowiec.pl/.

W związku z powyższym wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31 od dnia 29 stycznia 2024r.do dnia 30 kwietnia 2024r. osobiście lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany).

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP:

 1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.
 2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.
 3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.
 5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
 6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
 7. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).
 8. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.
 9. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Do złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego będą potrzebne numery PESEL wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz numer konta bankowego na jaki ma być wypłacony dodatek osłonowy. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego potrzebny będzie również nakaz podatkowy za 2022r. oraz złożenie oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (Część IV).

Ponadto osoby, które w 2022r. osiągnęły dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą musiały złożyć dodatkowe oświadczenie (Część III) o wysokości i rodzaju dochodów osiągniętych przez nich lub członków ich gospodarstwa domowego w roku 2022. Ww. osoby powinny zapoznać się z katalogiem dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który znajduje się poniżej.

Posiadanie ww. dokumentów będzie skutkowało sprawnym przyjęciem wniosku oraz uniknięciem kilkakrotnych wizyt w OPS Gminy Rejowiec Fabryczny.

Do dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych
na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. zalicza się:

 1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 3. świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 4. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 5. świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 6. ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

 7. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,

 8. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

 9. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

 10. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465),

 11. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 12. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

 13. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

 14. alimenty na rzecz dzieci,

 15. stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.–Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), a także, zgodnie z art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), dotychczasowe stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r. poz. 2183, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.z 2023r. poz.2048) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

 16. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

 17. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 18. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023r. poz. 984, z późn. zm.),

 19. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

 20. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

 21. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,

 22. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 23. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

 24. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 25. renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 26. zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

  za) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

  zb) pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy
  z dnia 20 lipca 2018r.– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także, zgodnie z art. 336 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotychczasową pomoc materialną określoną
  w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005r.–Prawo
  o szkolnictwie wyższym,

  zc) świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023r. poz. 388, ze zm.),

  zd) świadczenie rodzicielskie,

  ze) zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

  zf) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który
  je wypłaca,

  zg) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

  zh) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 202 r. poz. 2780), pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

  zi) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

  zj) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone na podstawie oświadczenia dotyczącego każdego członka rodziny,

  zk) kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są w OPS Gminy Rejowiec Fabryczny oraz pod nr telefonu 82 566 31 44 wew. 11.

Zamknij
x