ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

01:04

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gmina Rejowiec Fabryczny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019 – 2023

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa – Pomoc państwa w zakresie dożywiania
oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
    o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
    i niepełnosprawnym.
W 2022r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 63 000,00 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Rejowiec Fabryczny to 15 750,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2022 r. wynosi 78 750,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia
15 października 2018r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód
na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900 zł.

OPIS ZADANIA: program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły,
z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań,
o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym.

3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH

Moduł 3 dotyczący wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole .

W 2021r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 56.584,52 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 33 400,00 zł, ze środków własnych Gminy Rejowiec Fabryczny wydatkowano kwotę 23 184,52 zł.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Zamknij
x