ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

03:21

Komunikat Fundusz alimentacyjny 2022/2023

Nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się 1 października 2022 r. i potrwa do 30 września 2023r.

Wnioski są przyjmowane:

– od 1 lipca – drogą elektroniczną;

– od 1 sierpnia – drogą tradycyjną (w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji w okresie dwóch ostatnich miesięcy oraz zaświadczenie
    o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2021 roku,

  • inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

    O świadczenia z funduszu może ubiegać się osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia przysługują do ukończenia:

  • 18 roku życia albo
  • 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
  • bezterminowo – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W okresie zasiłkowym 2022/2023 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2021 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu. Jeżeli dochód przekroczy tę kwotę, to stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Osoba uprawniona otrzyma kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli tak obliczona wysokość świadczenia będzie niższa niż 100 zł, to alimenty z funduszu nie będą przysługiwały. Alimenty z funduszu wypłaca się w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie złożony wniosek.

Zamknij
x