ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

23:29

Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030

          Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2023 – 2032. Strategia jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizacji lokalnej polityki społecznej w długoterminowej perspektywie, a jej opracowanie i realizacja, ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, jest jednym z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Strategia zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian, określa cele i zadania gminy, kierunki działania, terminy realizacji zadań, plan finansowy oraz zakładane wskaźniki realizacji poszczególnych działań.
          Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy.

        Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Rejowiec Fabryczny podjęła na wniosek Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny uchwałę Nr XLIV/297/2023 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030. Zakończenie prac nad dokumentem planuje się na listopad/grudzień 2023 roku.

         Nad organizacją i realizacją pełnego, poprawnego pod względem metodycznym procesu przygotowania Strategii czuwać będzie zespół przedstawicieli lokalnego środowiska związanych z polityką społeczną oraz osób zajmujących się problematyką społeczną w pracy zawodowej, powołany zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030.
Proces przygotowywania Strategii oparty jest na partnerstwie lokalnym, jako podstawowej zasadzie rozwiązywania problemów społecznych. Dlatego proces przygotowania Strategii będzie oparty na diagnozowaniu lokalnych problemów społecznych. O szczegółach badania będziemy informować w osobnych komunikatach. Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu Strategii oraz konsultacji w ramach poszczególnych etapów prac nad dokumentem.

         Osobą do kontaktu w sprawie prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2024 – 2030 jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny. Kontakt: tel.: 82 566 31 44, e-mail: ops@gminarejowiecfabr.pl. Szczegółowe informacje oraz bieżące komunikaty dotyczące etapu prac nad Strategią zamieszczane będą na stronie internetowej OPS Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zamknij
x