ikona ilustrująca słońce

ikona ilustrująca lokalizacje adresu

Menu górne kontakt – adress

Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

ikona ilustrująca telefon

Menu górne kontakt – telefon

(82) 566 31 44, 82 566 43 50
ikona ilustrująca czas

Menu górne kontakt – telefon

7.30 – 15.30

slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny
slider na stronie głównej pokazujący bawiącą się razem rodzine OPS
Gminy Rejowiec Fabryczny

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny

01:33

Refundacja podatku VAT

Refundacja podatku VAT wprowadzona ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687), to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. do odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Rejowiec Fabryczny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny.

Aby z takiej refundacji skorzystać należy spełnić poniższe warunki:

 • wnioskodawca jest odbiorcą paliw gazowych w gospodarstwie domowym, tj. zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne – odbiorcą końcowym dokonującym zakupu paliw gazowych wyłącznie na własny użytek i w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym.

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi [1], wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu, w ciągu 14 dni od daty pierwszego uruchomienia w przypadku nowego źródła ogrzewania.

 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu [2] nie przekracza:

  • 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym

  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż do 29 lutego 2024 r., a po tej dacie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski na piśmie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny.

Do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do wnioskodawcy obejmującą okres dotyczący wniosku oraz
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga decyzji administracyjnej. Odpowiednia informacja jest wysyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Wydania decyzji administracyjnej wymagają: odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie oraz zmiana wysokości refundacji podatku VAT, a także rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji.

Druk wniosku można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny lub wydrukować ze strony internetowej:

httphttps://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/.

[1] paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

[2] dochód – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.1) ), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 2. b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 3. c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (wymienione szczegółowo w załączniku nr 1A do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT.

Zamknij
x